.:Whats new at DancesportInfo.net:. DancesportInfo.net

What's new on our site

20 jul 2019 17:45 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:45 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:44 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:44 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:44 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:44 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:44 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:44 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:43 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:43 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:43 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:43 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:43 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:43 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:42 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:42 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:42 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:42 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:38 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:37 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:37 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:37 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:37 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:37 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:37 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:37 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:36 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:36 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:36 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:36 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:35 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:35 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:35 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:34 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:34 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:33 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:33 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:32 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:32 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:32 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:32 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:32 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:32 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:32 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:32 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:31 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:31 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:31 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:31 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:31 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:31 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:31 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:31 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:31 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:30 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:30 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:30 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:30 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:30 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:29 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:28 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:26 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:26 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:26 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:26 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:26 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:26 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:26 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:25 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:25 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:25 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:25 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:25 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:24 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:24 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:24 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:24 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:24 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:23 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:23 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:23 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:23 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:23 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:23 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:23 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:23 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:22 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:22 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:22 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:22 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:20 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:20 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:20 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:20 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:20 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:19 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:19 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:18 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:18 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:18 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:18 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:17 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:17 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:17 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:16 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:15 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:14 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:14 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:14 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:14 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:14 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:14 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:14 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:14 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:13 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:12 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:12 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:12 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:06 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:06 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:05 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:05 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:05 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:05 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:04 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:03 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:03 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:03 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 17:02 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:57 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:55 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:55 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:52 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:50 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:50 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:50 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:49 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:49 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:48 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:48 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:48 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:48 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:48 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:48 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:48 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:48 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:47 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:47 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:47 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:47 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:47 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:46 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:46 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:46 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:46 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:46 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:46 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:45 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:45 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:45 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:45 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:44 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:44 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:44 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:43 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:43 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:43 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:43 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:43 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:43 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:42 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:42 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:42 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:42 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:41 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:41 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:41 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:41 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:40 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:40 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:40 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:40 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:40 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:40 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:40 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:40 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:39 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:39 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:39 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:39 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:38 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:38 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:38 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:38 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:38 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:38 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:38 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:38 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:38 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:37 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:36 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:36 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:36 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:36 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:36 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:35 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:35 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:35 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:34 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:30 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:30 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:30 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:23 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:23 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:23 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:22 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:22 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:22 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:22 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:22 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:21 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:21 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:20 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:20 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:19 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:19 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:19 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:19 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:19 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:19 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:19 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:18 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:18 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:18 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:18 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:18 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:18 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:17 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:17 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:16 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:16 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:16 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:16 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:16 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:16 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:16 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
20 jul 2019 16:15 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)

#{text}