.:Whats new at DancesportInfo.net:. DancesportInfo.net

What's new on our site

19 apr 2014 07:12 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
19 apr 2014 00:49 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
19 apr 2014 00:47 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
19 apr 2014 00:43 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
19 apr 2014 00:41 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
19 apr 2014 00:41 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
19 apr 2014 00:39 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
19 apr 2014 00:37 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 20:55 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 20:53 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 20:52 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 20:48 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 20:48 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 20:47 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 20:46 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 20:43 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 20:43 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 20:43 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 20:39 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 20:39 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 20:39 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 20:32 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 20:31 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 20:31 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 20:30 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 20:30 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 20:20 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 20:15 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 20:13 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 20:06 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 20:06 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 20:05 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 20:02 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 20:02 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 20:00 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 20:00 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 19:56 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 19:56 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 19:54 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 19:52 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 19:49 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 19:49 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 19:46 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 19:46 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 19:46 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 19:41 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 19:41 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 19:41 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 19:36 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 19:36 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 19:30 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 19:30 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 19:28 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 19:27 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 19:27 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 19:27 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 19:23 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 19:22 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 19:17 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 19:17 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 19:11 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 19:11 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 19:02 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 19:00 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 19:00 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 18:59 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 18:57 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 18:55 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 18:54 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 18:00 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 17:57 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 17:48 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 17:43 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 17:38 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 17:32 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 17:28 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 17:19 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 17:14 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 17:11 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 17:07 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 17:04 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 16:41 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 16:40 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 16:38 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 16:33 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 16:27 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 16:24 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 16:23 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 15:22 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 15:21 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 15:19 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 15:17 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 15:16 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 15:13 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 15:11 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 15:09 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 15:09 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 15:07 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 15:04 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 15:02 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 15:01 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 14:59 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 14:56 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 14:55 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 14:52 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 14:52 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 14:50 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 14:47 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 14:45 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 14:45 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 14:44 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 14:44 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 14:42 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 14:41 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 14:39 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 14:39 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 14:36 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 14:34 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 14:33 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 14:33 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 14:32 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 14:26 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 14:26 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 14:26 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 14:25 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 14:23 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 14:22 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 14:22 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 14:21 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 14:21 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 14:21 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 14:20 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 14:11 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 14:11 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 14:11 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 14:10 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 14:10 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 14:10 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 14:10 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 14:09 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 14:09 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 14:05 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 14:04 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 14:04 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 14:03 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 14:02 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 14:01 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 14:01 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 14:00 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 13:59 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 13:59 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 13:54 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 13:53 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 13:53 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 13:52 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 13:52 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 13:51 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 13:49 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 13:47 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 13:44 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 13:43 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 13:43 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 13:42 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 13:42 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 13:40 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 13:36 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 13:36 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 13:35 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 13:35 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 13:34 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 13:34 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 13:31 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 13:30 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 13:30 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 13:28 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 13:22 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 13:22 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 13:20 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 13:15 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 13:14 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 13:12 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 13:12 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 13:12 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 13:05 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 13:04 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 13:02 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 13:02 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 13:00 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:59 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:58 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:57 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:56 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:56 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:55 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:55 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:54 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:53 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:52 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:52 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:51 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:51 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:51 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:48 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:47 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:45 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:42 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:42 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:42 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:40 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:38 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:38 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:36 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:36 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:36 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:35 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:35 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:34 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:33 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:32 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:30 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:30 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:30 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:29 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:28 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:27 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:26 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:26 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:25 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:24 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:23 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:22 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:22 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:21 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:21 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:19 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:19 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:18 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:18 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:18 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:17 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:17 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:17 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:16 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:15 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:15 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:14 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:12 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:11 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:09 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:07 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:07 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:07 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:06 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:06 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:06 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:04 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 12:03 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:59 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:58 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:58 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:57 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:57 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:57 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:56 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:56 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:54 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:52 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:50 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:50 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:50 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:46 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:45 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:44 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:43 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:41 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:40 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:39 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:38 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:38 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:38 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:36 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:35 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:33 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:33 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:33 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:30 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:27 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:26 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:26 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:26 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:26 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:25 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:23 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:22 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:18 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:18 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:17 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:17 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:17 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:16 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:13 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:12 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:11 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:07 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:07 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:05 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:02 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:01 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:00 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 11:00 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 10:59 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 10:58 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 10:43 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 10:42 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 10:35 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 10:32 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 10:31 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 10:31 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 10:29 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 10:29 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 10:20 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 10:18 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 10:08 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 10:07 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 09:53 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 09:52 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 09:47 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 09:34 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 09:32 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 09:32 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 09:31 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 09:31 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 09:26 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 09:22 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 09:21 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 09:19 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 09:19 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 09:16 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 09:15 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 09:15 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 09:13 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 09:11 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 09:11 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 09:10 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 09:08 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 09:07 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 09:05 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 09:05 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 09:05 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 09:03 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 08:59 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 08:59 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 08:56 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 08:55 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 08:53 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 08:53 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 08:53 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 08:49 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 08:46 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 08:46 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 08:45 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 08:43 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 08:36 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 08:35 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 08:30 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 08:29 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 08:28 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 08:26 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 08:25 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 08:19 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 08:16 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 08:14 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 08:12 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 08:11 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 08:05 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 08:05 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 08:04 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 08:04 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 08:04 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 08:03 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)
18 apr 2014 08:03 Resultaten toegevoegd van Youth+Junior 2 A Latin van DanceSport Cup 2011 Spain-Madrid (08 Jan 2011)

#{text}